Lista de katas Shindokai

KIHON KATA

Dai Ichi Dosa

Dai Ni Dosa

Dai San Dosa

Dai Yon Dosa

Fukiu Kata Dai Ichi

Fukiu Kata Dai Ni

Siho Tsuki No Kata Shodan

Siho Tsuki No kata nidan

Siho Tsuki No Kata Sandan

Siho Tsuki No Kata Yondan

Siho Tsuki No Kata Godan

Siho Tsuki No Kata Rokudan

Pinan Shodan

Pinan Nidan

Pinan Sandan

Pinan Yondan

Pinan Godan

NAHATE

Sanchin

Sanchin Kaisho

Tensho

Saifa

Sanseru

Sisochin

Seienchen

Sepai

Sesan

Kururunfa

Suparimpei

 

 

ARAGAKI HA

Sochin

Niseishi

Unsu

 

MABUNI HA

Juroku

Mioyo

Aoiyagui (2 katas)

Shimpa

Shimsei

SHURITE-TOMARITE

Naifanchin Shodan

Naifanchin Nidan

Naifanchin Sandan

Pasai Dai

Pasai Sho

Matsumura no Pasai

Kosokun Sai

Kosokun Sho

Siho Kosokun

Chatanyara No Kushanku

Jite

Jion

Jin

Chinto

Chintei

Wanshu

Ananko

Matsumora No Rohai

Matsumura No Rohai

Tsujikawa No Rohai

Matsukase

Goyushiho

 

 

CHUGOKU KENPO

Ozeki

Patchu

Heiku

Paiku

Annan

Annan Ni

Nipaipo

Nepai

Papuren

Ohan

Ohan Dai

Haffa

Hakaku

Okaku

Wandau