Examen de Cinturón Amarillo (5º kyu)

(Mínimo tres meses de cinturón blanco)

FASE TECNICA

KIHON WAZA SHODAN

KIHON ZUKI ICHI : Kizami zuki, Maete zuki, Oi zuki, Gyako zuki, Nukite.

KIHON UCHI ICHI: Uraken uchi, Tetsui uchi, Shuto uchi, Haito uchi, Yoko empi.

KIHON KERI ICHI: Oi gueri, Ushiro gueri, Mawashi geri, Kakato gueri, Yoko gueri.

KIHON UKE ICHI: Guedan barai, Ague uke, Uchi uke, Shoto uke, Guedan shuto barai.

FASE DE KATAS

KIHON KATA:   Dai ichi dosa, Dai ni dosa, Pinan nidan.  

FASE DE TRABAJOS APLICADOS

KIHON KUMITE ICHI: El establecido.

FASE DE KUMITE

JYU KUMITE: Un combate de 1 minuto de duración.

FASE TEORICA

Deberá conocer el kihon básico encadenado y preguntas adaptadas a su nivel.

Más en esta categoría: « Examen de Cinturón Naranja (4º kyu)