Examen de Cinturón Negro 3r Dan (Jun Shihan)

Mínimo 3 años de práctica desde Sho Shikaku. Mínimo 23 años de edad.

BO

  • Kata Chikinbo (Tsuken No Kon)
  • Sakugawa No Kon Kata Kumiwaza

TUNKUWA

  • Kata Matayoshi No Tunkuwa Dai san

SANSETSUKON

  • Sansetsukon Hojoundo

JO

  • Jo Jutsu No Kata
  • Jo Jutsu Kata Kumiwaza / Bo

KATA OYO

  • A elegir por el aspirante: SAI, TUNKUWA o NUNCHAKU