Examen de Cinturón Negro 5º Dan (Jun Renshi)

Mínimo 5 años de práctica desde Sho Shikaku. Mínimo 32 años de edad.

BO

  • Shishi no kon kata kumiwaza

SAI

  • Kata Chinbaru no sai

EKU

  • Kata Chikin Hakachu no ekudi

KAMA

  • Kata Kama nuti

TIMBE

  • Timbe Hojoundo ichi

KATA OYO

  • A elegir por el aspirante: JO, EKU o NUNTI