Examen de Cinturón Negro 5º Dan (Jun Renshi)

Mínimo 5 años de práctica desde Sho Shikaku. Mínimo 32 años de edad.

BO

  • Kata Tokumine No Kon

SAI

  • Kata Chinbaru No Sai

EKU

  • Kata Chikin Hakachu No Eku di

KAMA

  • Kata Kama Nuti

NUNTI BO

  • Nunti Kata, Kata Kumiwaza / Bo

TIMBE

  • Timbe Hojoundo
  • Kata Timbe No kata ichi

KATA OYO

  • A elegir por el aspirante: EKU o NUNTI